Ferdydurke (niewinna młodzież) - Witold Gombrowicz

This quote was added by krzys01k
My niewinni? My, młodzież dzisiejsza? My, którzy już chodzimy na kobiety? - Śmiechy i śmieszki rosły, gwałtowne, aczkolwiek sekretne, i zewsząd pojawiały się sarkazmy. Ach, naiwny dziadek! Cóż za naiwność! Ha, cóż za naiwność! Wprędce jednak pojąłem, że śmiech trwa zbyt długo... że, zamiast się skończyć, wzrasta i utwierdza się w sobie, a utwierdzając się staje się nadmiernie sztuczny w swoim rozwścieczeniu.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 75.14 98.1%
montezuma 72.43 97.2%
bayaz 68.48 94.9%
montezuma 68.19 96.7%
bayaz 67.41 96.3%
montezuma 67.03 95.6%
montezuma 66.22 95.8%
montezuma 65.90 93.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
user394605 48.88 89.2%
slvco 31.70 94.3%
montezuma 72.43 97.2%
montezuma 64.81 97.6%
montezuma 67.03 95.6%
mieetek4 29.13 92.8%
montezuma 68.19 96.7%
montezuma 65.90 93.0%