Ferdydurke (obecny stan posiadania) - Witold Gombrowicz

This quote was added by krzys01k
Budziłem się w śmiechu i w strachu, bo mi się zdawało, że taki, jak jestem dzisiaj, po trzydziestce, przedrzeźniam i wyśmiewam sobą niewypierzonego chłystka, jakim byłem, a on znowu przedrzeźnia mnie - i równym prawem - że obaj jesteśmy sobą przedrzeźniani. Nieszczęsna pamięci, która każesz wiedzieć, jakimi drogami doszliśmy do obecnego stanu posiadania!

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 81.10 98.9%
montezuma 80.24 99.4%
montezuma 79.55 97.8%
montezuma 79.35 98.6%
montezuma 78.12 96.7%
bayaz 77.34 97.8%
montezuma 75.27 94.4%
senserv6 72.76 98.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
luqa007 40.49 98.3%
luqa007 51.18 97.3%
montezuma 79.55 97.8%
user802950 53.21 92.7%
duszeks 70.27 94.2%
duszeks 63.97 92.7%
montezuma 80.24 99.4%
senserv6 72.76 98.6%