Ferdydurke (obecny stan posiadania) - Witold Gombrowicz

This quote was added by krzys01k
Budziłem się w śmiechu i w strachu, bo mi się zdawało, że taki, jak jestem dzisiaj, po trzydziestce, przedrzeźniam i wyśmiewam sobą niewypierzonego chłystka, jakim byłem, a on znowu przedrzeźnia mnie - i równym prawem - że obaj jesteśmy sobą przedrzeźniani. Nieszczęsna pamięci, która każesz wiedzieć, jakimi drogami doszliśmy do obecnego stanu posiadania!

Train on this quote


Rate this quote:
2.8 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 84.88 97.5%
montezuma 81.62 96.5%
montezuma 81.54 97.3%
montezuma 81.10 98.9%
montezuma 80.24 99.4%
montezuma 79.79 99.7%
montezuma 79.55 97.8%
montezuma 79.35 98.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
user97995 48.92 97.3%
luqa007 44.83 94.9%
user96759 48.00 90.6%
dorota410 27.33 82.5%
gohm 24.41 94.4%
gohm 19.52 92.7%
user654925 45.75 88.8%
gohm 12.18 86.0%