Ferdydurke (obecny stan posiadania) - Witold Gombrowicz

This quote was added by krzys01k
Budziłem się w śmiechu i w strachu, bo mi się zdawało, że taki, jak jestem dzisiaj, po trzydziestce, przedrzeźniam i wyśmiewam sobą niewypierzonego chłystka, jakim byłem, a on znowu przedrzeźnia mnie - i równym prawem - że obaj jesteśmy sobą przedrzeźniani. Nieszczęsna pamięci, która każesz wiedzieć, jakimi drogami doszliśmy do obecnego stanu posiadania!

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 81.10 98.9%
montezuma 79.35 98.6%
montezuma 78.12 96.7%
bayaz 77.34 97.8%
montezuma 75.27 94.4%
smolin 69.15 89.1%
smolin 68.40 91.8%
panmaciek 66.52 96.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
montezuma 78.12 96.7%
montezuma 81.10 98.9%
igorstrawinsky 45.56 93.9%
montezuma 75.27 94.4%
montezuma 79.35 98.6%
radmen 28.21 80.2%
aniakotek 60.94 90.8%
mactel 49.15 93.4%