Ferdydurke (obecny stan posiadania) - Witold Gombrowicz

This quote was added by krzys01k
Budziłem się w śmiechu i w strachu, bo mi się zdawało, że taki, jak jestem dzisiaj, po trzydziestce, przedrzeźniam i wyśmiewam sobą niewypierzonego chłystka, jakim byłem, a on znowu przedrzeźnia mnie - i równym prawem - że obaj jesteśmy sobą przedrzeźniani. Nieszczęsna pamięci, która każesz wiedzieć, jakimi drogami doszliśmy do obecnego stanu posiadania!

Train on this quote


Rate this quote:
2.9 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 84.88 97.5%
montezuma 81.62 96.5%
montezuma 81.54 97.3%
montezuma 81.10 98.9%
montezuma 80.24 99.4%
montezuma 79.79 99.7%
montezuma 79.55 97.8%
montezuma 79.35 98.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
adr8688 67.53 97.8%
user654925 32.83 86.3%
adr8688 48.71 92.0%
adr8688 49.65 93.9%
adr8688 39.97 90.2%
adr8688 47.61 94.9%
adr8688 36.40 95.2%
baller_69_ 40.90 90.6%