Krzyżacy (Jurand) - Henryk Sienkiewicz

This quote was added by krzys01k
On, który tylu ich zwyciężył i podeptał, czuł się teraz zwyciężonym i podeptanym. Nie zwyciężyli go wprawdzie w polu, nie odwagą i rycerską siłą, niemniej jednak czuł się zwyciężonym. I było to dla niego czymś tak niesłychanym, iż zdawało mu się, że cały porządek świata został na nice wywrócony. Jechał ukorzyć się Krzyżakom, on, który wolałby sam jeden potykać się ze wszystkimi siłami Zakonu. Lecz był to człowiek mający nie tylko ciało, lecz i duszę z żelaza. Umiał łamać innych, umiał i siebie.

Train on this quote


Rate this quote:
3.1 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 84.80 98.6%
montezuma 79.86 97.5%
montezuma 73.53 97.1%
montezuma 73.26 97.8%
montezuma 72.00 95.6%
montezuma 70.54 96.7%
buari 68.76 95.4%
user83229 66.39 95.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
florek 48.02 97.3%
krzysiekh 51.01 96.3%
krzysiekh 50.72 96.3%
user654925 40.11 88.6%
user654925 34.74 91.4%
user83229 66.39 95.2%
buari 68.76 95.4%
montezuma 79.86 97.5%