Krzyżacy (Jurand) - Henryk Sienkiewicz

This quote was added by krzys01k
On, który tylu ich zwyciężył i podeptał, czuł się teraz zwyciężonym i podeptanym. Nie zwyciężyli go wprawdzie w polu, nie odwagą i rycerską siłą, niemniej jednak czuł się zwyciężonym. I było to dla niego czymś tak niesłychanym, iż zdawało mu się, że cały porządek świata został na nice wywrócony. Jechał ukorzyć się Krzyżakom, on, który wolałby sam jeden potykać się ze wszystkimi siłami Zakonu. Lecz był to człowiek mający nie tylko ciało, lecz i duszę z żelaza. Umiał łamać innych, umiał i siebie.

Train on this quote


Rate this quote:
3.1 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 84.80 98.6%
montezuma 79.86 97.5%
montezuma 73.53 97.1%
montezuma 73.26 97.8%
montezuma 72.00 95.6%
montezuma 70.54 96.7%
smolin 63.77 89.6%
bayaz 59.71 93.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
montezuma 79.86 97.5%
ohsnap21 36.10 88.0%
montezuma 84.80 98.6%
montezuma 72.00 95.6%
montezuma 73.26 97.8%
schmaltzcustard 36.47 97.5%
user75575 27.08 86.8%
user802950 50.83 93.3%