Krzyżacy (Jurand-po) - Henryk Sienkiewicz

This quote was added by krzys01k
Blask księżyca padał mu wprost na twarz, na białe włosy, na wykapane oczy, i było w tej twarzy takie męczeństwo, a zarazem takie jakieś niezmierne zdanie się na wolę Bożą, że wszystkim zdało się, iż widzą tylko duszę z cielesnych pęt wyzwoloną, która rozbratana raz na zawsze z ziemskim życiem niczego już w nim nie czeka i nie wygląda.

Train on this quote


Rate this quote:
3.8 out of 5 based on 8 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
bayaz 88.56 100%
c0il 87.05 100%
montezuma 82.91 98.5%
linctroll 82.33 98.0%
montezuma 81.94 97.7%
montezuma 80.31 96.3%
montezuma 79.76 99.4%
montezuma 77.35 95.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
linctroll 82.33 98.0%
linctroll 70.91 96.8%
bestibe 28.33 88.0%
pl2137 39.68 96.8%
pl2137 34.83 93.6%
pl2137 35.69 96.8%
user750424 61.50 93.1%
kilof13256 41.74 89.7%