Krzyżacy (Jurand-po) - Henryk Sienkiewicz

This quote was added by krzys01k
Blask księżyca padał mu wprost na twarz, na białe włosy, na wykapane oczy, i było w tej twarzy takie męczeństwo, a zarazem takie jakieś niezmierne zdanie się na wolę Bożą, że wszystkim zdało się, iż widzą tylko duszę z cielesnych pęt wyzwoloną, która rozbratana raz na zawsze z ziemskim życiem niczego już w nim nie czeka i nie wygląda.

Train on this quote


Rate this quote:
4.1 out of 5 based on 7 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
bayaz 88.56 100%
montezuma 82.91 98.5%
montezuma 81.94 97.7%
montezuma 80.31 96.3%
montezuma 79.76 99.4%
montezuma 77.35 95.7%
mkrzempek 77.08 95.7%
montezuma 76.65 96.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
luki308 44.51 90.6%
user654925 44.23 92.6%
florek 51.21 94.1%
user654925 42.61 91.1%
user654925 45.59 92.3%
user654925 42.82 93.9%
belzeb 36.27 94.1%
montezuma 79.76 99.4%