U nas w Auschwitzu... (cena starożytności) - Tadeusz Borowski

This quote was added by krzys01k
Teraz dopiero poznałem cenę starożytności. Jaką potworną zbrodnią są piramidy egipskie, świątynie i greckie posągi! Ile krwi musiało spłynąć na rzymskie drogi, wały graniczne i budowle miasta! Ta starożytność, która była olbrzymim koncentracyjnym obozem, gdzie niewolnikowi wypalano znak własności na czole i krzyżowano za ucieczkę. Ta starożytność, która była wielką zmową ludzi wolnych przeciw niewolnikom!

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
smolin 79.06 95.1%
montezuma 75.95 98.3%
mkrzempek 74.39 98.6%
montezuma 73.90 96.9%
bayaz 73.51 95.3%
bayaz 73.37 93.6%
montezuma 73.31 95.8%
xkali 72.74 98.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
mr-kamyk 33.95 97.6%
user654925 46.47 90.1%
user654925 47.30 91.3%
kamil0301 46.68 94.2%
mishasha 36.81 87.6%
ardis 62.37 98.1%
sasol 50.79 98.8%
mr-kamyk 33.30 96.7%