Tuntematon sotilas - Väinö Linna

This quote was added by marc3
Niinkuin hyvin tiedetään, on Jumala kaikkivaltias, kaikkitietävä ja kaukaa viisas. Niinpä hän oli aikoinaan antanut metsäpalon polttaa kymmeniä hehtaareja valtion metsää eräällä hietakankaalla lähellä Joensuun kaupunkia. Tapansa mukaisesti koettivat ihmiset kaikkensa ponnistaen keskeyttää hänen työnsä, mutta järkähtämättä hän poltti metsää niin laajalta alueelta kuin katsoi tuleviin tarkoituksiinsa sopivaksi.

Train on this quote


Rate this quote:
2.5 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
late 86.72 99.5%
user643934 80.35 95.2%
late 79.75 97.4%
rasmoose 77.66 96.7%
i_do_my_own_stunts 75.89 96.9%
i_do_my_own_stunts 74.85 96.3%
rasmoose 74.15 97.6%
rasmoose 68.55 97.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
user70838 52.27 92.6%
tenfingerstupid 22.71 86.1%
n1pzu 55.66 90.7%
user643934 80.35 95.2%
mumb 50.43 94.1%
rasmoose 68.55 97.4%
rasmoose 64.19 93.4%
rasmoose 77.66 96.7%