Ai Weiwei

This quote was added by marc3
Yhteiskunta, jolla ei ole ihanteita ja joka hylkää ihmiskeskeisyyden periaatteet ja ihmisyyden perustavat oikeudet ja arvokkuuden voi selviytyä vain kieltämällä totuuden, kohtuuden ja oikeudenmukaisuuden. Peittely ja petollisuus ovat tämän yhteiskunnan luonne. Ilman valheita se ei voi olla olemassa.


Train on this quote


Rate this quote:
2.5 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
glevion 135.18 98.0%
glevion 134.07 99.3%
glevion 132.82 99.3%
glevion 130.75 99.3%
graben 120.61 98.7%
graben 108.49 98.0%
graben 103.75 99.7%
graben 96.76 98.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
user632861 47.94 85.3%
user632861 53.76 84.4%
graben 120.61 98.7%
graben 108.49 98.0%
glevion 135.18 98.0%
glevion 134.07 99.3%
graben 96.76 98.4%
graben 103.75 99.7%