David Attenborough

This quote was added by marc3
Vaikka ikuisuuden silmin olisikin viehättävän vaatimatonta kieltää erikoisasemamme luonnossa, sitä voitaisiin myös käyttää tekosyynä välttää vastuuta. Jää tosiasiaksi, ettei mikään muu laji ole pystynyt niin täysin vallitsemaan maapalloa. Valta tuo mukanaan hirvittävän vastuun halusimmepa sitä tai emme.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
glevion 131.96 98.1%
graben 101.16 99.0%
graben 89.85 99.3%
i_do_my_own_stunts 85.47 98.4%
user643934 83.20 92.7%
user643934 82.08 93.5%
user643934 80.46 93.8%
user679222 77.73 96.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
tenfingerstupid 37.42 87.9%
tenfingerstupid 40.55 89.7%
user215850 46.89 85.0%
user215850 47.41 92.7%
spoomer 65.65 97.1%
kuutio 67.19 98.1%
kuutio 42.16 91.8%
kuutio 38.88 87.9%