David Attenborough

This quote was added by marc3
Vaikka ikuisuuden silmin olisikin viehättävän vaatimatonta kieltää erikoisasemamme luonnossa, sitä voitaisiin myös käyttää tekosyynä välttää vastuuta. Jää tosiasiaksi, ettei mikään muu laji ole pystynyt niin täysin vallitsemaan maapalloa. Valta tuo mukanaan hirvittävän vastuun halusimmepa sitä tai emme.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
glevion 131.96 98.1%
graben 101.16 99.0%
smotanu 90.14 98.1%
graben 89.85 99.3%
smotanu 88.86 98.1%
smotanu 88.83 99.0%
smotanu 87.64 98.4%
smotanu 87.48 97.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
smotanu 83.09 96.8%
smotanu 81.66 95.3%
maage 34.17 88.2%
maage 34.47 83.7%
smotanu 83.51 96.5%
smotanu 86.02 97.4%
nannavalo 69.79 99.7%
smotanu 85.69 97.4%