Kamienie na szaniec (Potworność tragedii) - Aleksander Kamiński

This quote was added by krzys01k
Potworność polskiej tragedii wrześniowej polegała na czymś innym: na katastrofie psychicznej narodu, najzupełniej nie przygotowanego do tego, co się stało. Ogromny grzech obciąża sumienia polskiej propagandy i polskiego wychowania narodowego sprzed 1939 roku.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
z0miren 91.49 96.3%
montezuma 78.39 98.5%
montezuma 77.48 97.7%
montezuma 77.13 99.6%
barty82 76.96 98.1%
montezuma 76.72 97.0%
montezuma 76.40 97.7%
mkrzempek 75.99 96.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
shinygarlic 58.08 97.7%
pl2137 37.14 93.8%
pl2137 36.81 95.2%
pl2137 34.69 92.8%
bestibe 32.81 89.7%
pl2137 32.83 96.3%
pl2137 29.24 90.9%
kilof13256 41.17 89.4%