Kamienie na szaniec (Potworność tragedii) - Aleksander Kamiński

This quote was added by krzys01k
Potworność polskiej tragedii wrześniowej polegała na czymś innym: na katastrofie psychicznej narodu, najzupełniej nie przygotowanego do tego, co się stało. Ogromny grzech obciąża sumienia polskiej propagandy i polskiego wychowania narodowego sprzed 1939 roku.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
z0miren 91.49 96.3%
montezuma 78.39 98.5%
montezuma 77.48 97.7%
montezuma 77.13 99.6%
barty82 76.96 98.1%
montezuma 76.72 97.0%
montezuma 76.40 97.7%
mkrzempek 75.99 96.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
user654925 35.98 88.1%
user654925 42.14 90.9%
kambul 41.47 87.2%
mkrzempek 75.99 96.3%
adr8688 64.47 96.3%
adr8688 60.46 93.5%
adr8688 53.70 95.2%
adr8688 52.62 92.2%