Kamienie na szaniec (Potworność tragedii) - Aleksander Kamiński

This quote was added by krzys01k
Potworność polskiej tragedii wrześniowej polegała na czymś innym: na katastrofie psychicznej narodu, najzupełniej nie przygotowanego do tego, co się stało. Ogromny grzech obciąża sumienia polskiej propagandy i polskiego wychowania narodowego sprzed 1939 roku.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
z0miren 91.49 96.3%
montezuma 78.39 98.5%
montezuma 77.48 97.7%
barty82 76.96 98.1%
montezuma 76.72 97.0%
montezuma 76.40 97.7%
bayaz 75.39 92.5%
smolin 75.32 94.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
jccsilver 64.60 81.7%
duszeks 74.29 92.8%
user802950 50.85 93.2%
luqa007 39.19 94.5%
montezuma 78.39 98.5%
montezuma 76.40 97.7%
montezuma 76.72 97.0%
luqa007 51.14 95.6%