Kamienie na szaniec (Potworność tragedii) - Aleksander Kamiński

This quote was added by krzys01k
Potworność polskiej tragedii wrześniowej polegała na czymś innym: na katastrofie psychicznej narodu, najzupełniej nie przygotowanego do tego, co się stało. Ogromny grzech obciąża sumienia polskiej propagandy i polskiego wychowania narodowego sprzed 1939 roku.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
z0miren 91.49 96.3%
montezuma 78.39 98.5%
montezuma 77.48 97.7%
montezuma 77.13 99.6%
barty82 76.96 98.1%
montezuma 76.72 97.0%
montezuma 76.40 97.7%
mkrzempek 75.99 96.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
ardis 60.10 94.2%
sasol 53.54 97.7%
mr-kamyk 34.63 98.9%
ardis 62.00 95.9%
kamil0301 47.62 93.5%
kamil0301 51.96 97.4%
kamil0301 53.08 97.4%
kaktyuss 55.67 85.8%