Kamienie na szaniec (Potworność tragedii) - Aleksander Kamiński

This quote was added by krzys01k
Potworność polskiej tragedii wrześniowej polegała na czymś innym: na katastrofie psychicznej narodu, najzupełniej nie przygotowanego do tego, co się stało. Ogromny grzech obciąża sumienia polskiej propagandy i polskiego wychowania narodowego sprzed 1939 roku.

Train on this quote


Rate this quote:
4.3 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
z0miren 91.49 96.3%
t0mekju1ce 85.11 97.7%
michal6271 81.81 98.1%
montezuma 78.39 98.5%
ironherald 77.02 98.1%
barty82 76.96 98.1%
mkrzempek 75.99 96.3%
bayaz 75.39 92.5%
smolin 75.32 94.9%
duszeks 74.29 92.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
ironherald 67.47 92.8%
ironherald 72.50 97.0%
g.galileo 65.22 95.6%
ironherald 73.26 98.5%
ironherald 70.28 95.2%
ironherald 72.79 96.6%
ironherald 70.30 95.2%
user508798 53.52 89.6%