Kamienie na szaniec (przygotowanie do jutra) - Aleksander Kamiński

This quote was added by krzys01k
Życie byłoby nędzne i zawstydzające - mówił Rudy - gdybyśmy skupiali się tylko na przygotowaniu do zadań jutra, a nie brali udziału w walce już dziś. Ale życie byłoby głupie i bezsensowne, gdybyśmy żyli tylko walką dzisiejszą, a nie przygotowywali się do jutra. Zaś przygotowanie jutra to nie jeden tor, to dwa tory: szkolenie żołnierskie do jawnej walki żołnierskiej i szkolenie się naukowe, zawodowe, społeczne do pracy cywilnej w Polsce.

Train on this quote


Rate this quote:
3.1 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 89.51 98.0%
montezuma 83.82 98.9%
montezuma 83.36 96.7%
bayaz 82.98 96.9%
montezuma 81.93 98.7%
montezuma 81.82 96.5%
montezuma 81.32 98.4%
montezuma 80.85 97.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
xkali 70.56 97.3%
sasol 51.19 97.8%
florek 40.15 95.2%
florek 55.00 91.1%
krzysiekh 50.81 97.8%
barawasz 27.92 94.0%
mr-kamyk 10.57 95.0%
ominous_gremlin 48.74 94.0%