Kamienie na szaniec (przygotowanie do jutra) - Aleksander Kamiński

This quote was added by krzys01k
Życie byłoby nędzne i zawstydzające - mówił Rudy - gdybyśmy skupiali się tylko na przygotowaniu do zadań jutra, a nie brali udziału w walce już dziś. Ale życie byłoby głupie i bezsensowne, gdybyśmy żyli tylko walką dzisiejszą, a nie przygotowywali się do jutra. Zaś przygotowanie jutra to nie jeden tor, to dwa tory: szkolenie żołnierskie do jawnej walki żołnierskiej i szkolenie się naukowe, zawodowe, społeczne do pracy cywilnej w Polsce.

Train on this quote


Rate this quote:
3.4 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 89.51 98.0%
t0mekju1ce 85.29 95.9%
michal6271 85.21 97.8%
t0mekju1ce 84.82 99.3%
t0mekju1ce 83.93 99.1%
montezuma 83.82 98.9%
t0mekju1ce 83.78 99.3%
montezuma 83.36 96.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
t0mekju1ce 85.29 95.9%
t0mekju1ce 79.27 96.5%
kamil0301 57.18 94.6%
tomtommmm 37.50 89.7%
tomtommmm 28.44 91.7%
kamil0301 57.92 95.7%
slord 23.92 90.9%
t0mekju1ce 83.78 99.3%