Kamienie na szaniec (Żołnierska śmierć) - Aleksander Kamiński

This quote was added by krzys01k
Ta śmierć była w ich rozumieniu śmiercią normalną. Normalnym losem żołnierskim. Jak każda śmierć - poruszyła najgłębsze, najwewnętrzniejsze uczucia tych, co pozostali. Ale nie kryła w sobie grozy piekieł. Stała się rzecz w pewnym sensie zwykła. Jest wojna - trudno. My strzelamy - i do nas strzelają. Wróg ma takie samo prawo do naszej krwi, jak my do jego.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 79.19 97.5%
montezuma 79.18 99.2%
montezuma 77.59 97.3%
montezuma 76.55 97.3%
smolin 76.31 94.9%
montezuma 75.93 93.9%
bayaz 73.06 95.7%
montezuma 72.94 99.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
user654925 47.52 89.1%
biacho 36.11 86.5%
mr-kamyk 38.32 96.5%
kamil0301 52.30 94.9%
kamil0301 55.30 96.2%
user654925 47.88 90.4%
user654925 42.84 90.4%
kaktyuss 69.14 95.2%