Kamienie na szaniec (Żołnierska śmierć) - Aleksander Kamiński

This quote was added by krzys01k
Ta śmierć była w ich rozumieniu śmiercią normalną. Normalnym losem żołnierskim. Jak każda śmierć - poruszyła najgłębsze, najwewnętrzniejsze uczucia tych, co pozostali. Ale nie kryła w sobie grozy piekieł. Stała się rzecz w pewnym sensie zwykła. Jest wojna - trudno. My strzelamy - i do nas strzelają. Wróg ma takie samo prawo do naszej krwi, jak my do jego.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
c0il 86.74 99.7%
montezuma 79.19 97.5%
montezuma 79.18 99.2%
montezuma 77.59 97.3%
montezuma 76.55 97.3%
smolin 76.31 94.9%
montezuma 75.93 93.9%
bayaz 73.06 95.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
pl2137 49.22 94.7%
livingpharaoh 29.94 93.2%
pl2137 43.56 95.5%
user220801 44.56 93.7%
user97995 39.92 90.9%
bestibe 36.07 88.8%
pl2137 32.31 92.2%
kilof13256 38.41 86.0%