Kamienie na szaniec (Żołnierska śmierć) - Aleksander Kamiński

This quote was added by krzys01k
Ta śmierć była w ich rozumieniu śmiercią normalną. Normalnym losem żołnierskim. Jak każda śmierć - poruszyła najgłębsze, najwewnętrzniejsze uczucia tych, co pozostali. Ale nie kryła w sobie grozy piekieł. Stała się rzecz w pewnym sensie zwykła. Jest wojna - trudno. My strzelamy - i do nas strzelają. Wróg ma takie samo prawo do naszej krwi, jak my do jego.

Train on this quote


Rate this quote:
3.5 out of 5 based on 6 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
c0il 86.74 99.7%
michal6271 81.68 97.3%
t0mekju1ce 81.67 98.1%
montezuma 79.19 97.5%
smolin 76.31 94.9%
bayaz 73.06 95.7%
kaktyuss 69.14 95.2%
xerpenta 69.05 96.5%
xkali 68.64 95.5%
krzys01k 67.00 97.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
g.galileo 63.64 92.7%
ironherald 57.77 91.6%
ironherald 66.74 95.7%
ironherald 61.23 91.8%
ironherald 60.68 92.7%
user508798 62.09 97.0%
user508798 55.45 92.7%
user508798 53.97 92.0%