Kamienie na szaniec (Żołnierska śmierć) - Aleksander Kamiński

This quote was added by krzys01k
Ta śmierć była w ich rozumieniu śmiercią normalną. Normalnym losem żołnierskim. Jak każda śmierć - poruszyła najgłębsze, najwewnętrzniejsze uczucia tych, co pozostali. Ale nie kryła w sobie grozy piekieł. Stała się rzecz w pewnym sensie zwykła. Jest wojna - trudno. My strzelamy - i do nas strzelają. Wróg ma takie samo prawo do naszej krwi, jak my do jego.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 79.19 97.5%
montezuma 77.59 97.3%
montezuma 76.55 97.3%
smolin 76.31 94.9%
montezuma 75.93 93.9%
bayaz 73.06 95.7%
montezuma 72.94 99.2%
bayaz 72.19 96.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
qwertyspeed 41.43 90.2%
barto1 61.92 97.0%
montezuma 71.68 95.7%
montezuma 72.94 99.2%
mieetek4 31.88 92.5%
luqa007 22.90 97.5%
montezuma 77.59 97.3%
montezuma 79.19 97.5%