Kamienie na szaniec (Koniec) - Aleksander Kamiński

This quote was added by krzys01k
Kończy się w tym miejscu opowieść, choć walka toczy się dalej. Nieubłagana sprawiedliwość powoli, lecz nieodwołalnie zbliża karzącą dłoń ku gardłom zbrodniarzy świata. We krwi i męce tworzenia rodzi się polski świat Jutra, zamglony chaosem chwili. Walka trwa. Trzeba przerwać tę opowieść. Opowieść o wspaniałych ideałach BRATERSTWA i SŁUŻBY, o ludziach, którzy potrafią pięknie umierać i PIĘKNIE ŻYĆ.

Train on this quote


Rate this quote:
2.5 out of 5 based on 6 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
c0il 82.27 98.0%
senserv6 66.21 96.9%
c0il 63.65 91.6%
smolin 63.22 90.9%
barty82 56.29 95.2%
krzys01k 55.60 97.3%
panmaciek 55.54 95.7%
jerzyslaw 54.38 94.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
c0il 82.27 98.0%
c0il 63.65 91.6%
senserv6 66.21 96.9%
user75575 22.71 88.5%
igorstrawinsky 32.67 92.2%
uksza 40.98 88.6%
barty82 56.29 95.2%
mactel 36.41 96.4%