Kamienie na szaniec (Są domy, w których) - Aleksander Kamiński

This quote was added by krzys01k
Są w kraju domy rodzinne, w których istnieją warunki dające możność zdrowego rozwoju psychicznego i fizycznego: W domach tych jest wystarczająca skala zarobków; jest harmonia wśród członków rodziny, oparta na wzajemnej dobrej woli i ustępliwości; jest odpowiedni poziom kulturalny. Jest wreszcie specjalna atmosfera, którą trudno określić, a którą poznaje się tylko po skutkach: poszczególnych członków rodziny łączy mocna więź, dom jest ostoją i otuchą, dodaje odwagi, zapewnia spokój.

Train on this quote


Rate this quote:
2.5 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
bayaz 77.23 96.8%
montezuma 75.81 98.0%
bayaz 73.65 97.8%
bayaz 71.14 100%
bayaz 70.64 97.2%
barty82 68.00 91.9%
bayaz 67.78 95.7%
barty82 67.00 92.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
montezuma 75.81 98.0%
barty82 68.00 91.9%
mactel 41.51 96.2%
mactel 36.72 92.7%
mothrol 47.81 91.5%
mothrol 43.04 89.5%
barty82 67.00 92.7%
schmaltzcustard 37.30 96.0%