1996, IT-ansvarig minister - Ines Uusman

This quote was added by elaiden
Internet är en fluga som kanske blåser förbi. Jag tror inte att folk i längden kommer att vilja ägna så mycket tid, som det faktiskt tar, åt att surfa på nätet.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
trls 114.69 99.4%
trls 112.97 97.6%
maxrydenn 104.89 99.4%
maxrydenn 97.40 98.8%
maxrydenn 92.15 98.8%
fattanu 88.85 99.4%
maxrydenn 88.78 94.2%
missfaxe 88.69 100%

Recently for

Name WPM Accuracy
alienthea 49.05 94.7%
user77761 23.63 97.0%
hugosundelin 54.74 95.8%
hugosundelin 50.17 90.9%
user77761 30.69 95.8%
user77759 71.04 100%
hugosundelin 47.56 93.0%
hitman08 34.44 92.5%