1996, IT-ansvarig minister - Ines Uusman

This quote was added by elaiden
Internet är en fluga som kanske blåser förbi. Jag tror inte att folk i längden kommer att vilja ägna så mycket tid, som det faktiskt tar, åt att surfa på nätet.

Train on this quote


Rate this quote:
3.8 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
mafuso 114.97 100%
trls 114.69 99.4%
trls 112.97 97.6%
mafuso 107.26 98.8%
mafuso 106.67 97.6%
mafuso 104.92 99.4%
maxrydenn 104.89 99.4%
mafuso 104.35 97.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
frankfrallannilsson 89.07 96.4%
mafuso 84.58 93.1%
frankfrallannilsson 71.79 90.4%
frankfrallannilsson 99.24 96.4%
frankfrallannilsson 69.53 90.9%
frankfrallannilsson 68.76 89.9%
frankfrallannilsson 57.77 88.5%
mafuso 91.00 97.0%