1996, IT-ansvarig minister - Ines Uusman

This quote was added by elaiden
Internet är en fluga som kanske blåser förbi. Jag tror inte att folk i längden kommer att vilja ägna så mycket tid, som det faktiskt tar, åt att surfa på nätet.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
trls 114.69 99.4%
trls 112.97 97.6%
maxrydenn 104.89 99.4%
maxrydenn 97.40 98.8%
maxrydenn 92.15 98.8%
fattanu 88.85 99.4%
maxrydenn 88.78 94.2%
missfaxe 88.69 100%

Recently for

Name WPM Accuracy
user71280 53.97 87.4%
hugosundelin 41.55 91.0%
user71280 69.42 93.6%
lexa_te 21.76 95.8%
user71280 65.07 88.9%
missfaxe 76.77 95.8%
tobo 54.44 89.9%
missfaxe 68.84 94.7%