1996, IT-ansvarig minister - Ines Uusman

This quote was added by elaiden
Internet är en fluga som kanske blåser förbi. Jag tror inte att folk i längden kommer att vilja ägna så mycket tid, som det faktiskt tar, åt att surfa på nätet.

Train on this quote


Rate this quote:
3.8 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
mafuso 114.97 100%
trls 114.69 99.4%
trls 112.97 97.6%
frankfrallannilsson 109.46 98.8%
mafuso 107.26 98.8%
mafuso 106.67 97.6%
mafuso 104.92 99.4%
maxrydenn 104.89 99.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
marlene12 30.80 92.5%
boxvinsmannen 90.59 100%
yomakru 29.84 91.4%
onos 69.88 98.2%
yomakru 27.16 93.0%
talludde 42.35 80.8%
talludde 42.66 84.2%
frankfrallannilsson 96.04 94.1%