1996, IT-ansvarig minister - Ines Uusman

This quote was added by elaiden
Internet är en fluga som kanske blåser förbi. Jag tror inte att folk i längden kommer att vilja ägna så mycket tid, som det faktiskt tar, åt att surfa på nätet.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
trls 114.69 99.4%
trls 112.97 97.6%
maxrydenn 104.89 99.4%
maxrydenn 97.40 98.8%
maxrydenn 92.15 98.8%
fattanu 88.85 99.4%
maxrydenn 88.78 94.2%
missfaxe 88.69 100%

Recently for

Name WPM Accuracy
user71280 82.09 97.0%
user71280 60.26 87.0%
irina.ch 37.10 100%
user867757 29.46 85.6%
mjm 42.15 93.0%
mjm 47.34 99.4%
user71280 53.97 87.4%
hugosundelin 41.55 91.0%