Fan-i-banko - SVENSKA UNGDOMSRINGEN FÖR BYGDEKULTUR

This quote was added by user12277
Halmstrån utlägges på golvet så att de bildar ett kors. Obegränsat antal deltagare. Till musik användes en livlig polka. De dansande tar i ring och ställer sig mellan de utlagda halmstråna. Med ett hopp kastas det högra benet över det vänstra, vristen sträckt så att benen kommer i kors, med ett andra hopp kastas det vänstra benet över det högra. Dessa steg upprepas under hela dansen.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote:
1.9 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
skyttner 104.56 99.0%
shlstrm 94.76 97.2%
sirkka 94.60 98.2%
bulbin 91.05 98.4%
ironmanbear 88.48 96.6%
user18987 81.82 98.7%
sirkka 80.72 95.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
mjm 36.89 98.4%
mjm 34.90 96.6%
mjm 36.25 96.4%
mjm 35.16 97.2%
mjm 36.82 96.9%
user39241 39.29 97.2%
mjm 33.32 96.4%