Tieteellinen ajattelu - V. T. Aaltonen

This quote was added by govetenks
Vaikkakin siitä saamme harvoin kuulla puhuttavan tai julkisuudessa mainittavan, on sanottava, että tieteellinen ajattelutapa on inhimillisen älyn ja kulttuurin suurimpia edistysaskelia, itse asiassa suurempi kuin tieteeseen perustuvat teknilliset saavutukset ja keksinnöt. Kaikkeen siihen, mistä me nykyisin kiitämme tiedettä, on tultu vain ajattelemalla tieteellisesti.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
user679222 86.82 98.7%
late 85.83 98.7%
user643934 85.02 95.1%
user679222 84.37 96.1%
user679222 78.84 95.1%
spoomer 74.24 97.9%
late 72.98 95.9%
kizza 71.21 96.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
bidum 46.20 92.2%
canute 57.94 92.5%
canute 62.23 95.4%
kizza 71.21 96.4%
user74482 17.25 90.9%
canute 42.10 96.1%
tenfingerstupid 40.92 90.3%
tenfingerstupid 39.23 90.7%