Bir Psikiyatristin Gizli Defteri- Sessizliğin Tedavisi - Gary Small

This quote was added by ceptelefonu
Pek çok doktorun ve halktan insanın psikiyatriye karşı önyargısının ardında korku yatar. Kendi zihinsel çatışmalarının inkarı içinde olan insanlar kimi zaman gizli psikolojik sorunlarının fark edilmesini önlemek için psikiyatristlerden kaçınır veya onlara saldırırlar. Sanki psikiyatristin böyle bir şeyi yapacak sihirli gücü varmış gibi...

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
mavikuzey 107.09 98.0%
mavikuzey 106.71 96.9%
mavikuzey 101.26 95.2%
mavikuzey 99.43 95.2%
mavikuzey 98.97 95.5%
mavikuzey 98.08 95.8%
mavikuzey 94.54 91.9%
mavikuzey 93.11 94.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
profiterolll 59.47 96.6%
user53488 37.61 94.7%
mcnr1713 16.37 85.2%
mcnr83 14.17 79.6%
selin1286 71.16 95.5%
oytunistrator 56.88 96.9%
oytunistrator 55.26 95.8%
oytunistrator 53.35 94.7%