Margrethe Vestager (Maj 2017, Eurowoman)

This quote was added by cbm
Jeg er opdraget til, at man må sige, hvad man står for, men at man også skal respektere andres ret til at gøre det samme. Og så må man forsøge at løse den uenighed, man har imellem sig.

Train on this quote


Rate this quote:
3.9 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
graben 121.72 98.9%
minhemil01 102.94 98.9%
sabotageexe 98.96 96.4%
cim 96.82 96.9%
minhemil01 96.00 97.4%
astroman 95.64 97.9%
brorjk 94.82 98.4%
minhemil01 94.49 94.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
user83106 78.82 92.5%
user83106 84.56 97.4%
user83106 71.35 90.3%
user83106 82.40 95.9%
user83106 69.69 94.9%
user83106 69.93 91.6%
user83106 86.21 97.9%
aunk05 47.29 84.5%