Jądro ciemności 1 - Joseph Conrad

This quote was added by bayaz
Przymorski obszar Tamizy rozciągał się przed nami jak początek nieskończonego wodnego szlaku. Morze i niebo w oddali spajały się z sobą bez śladu, a w świetlistej przestrzeni wysuszone na słońcu żagle szkut, dryfujących w górę z przypływem, zdawały się tkwić spokojnie w kępkach czerwonych, mocno napiętych płócien, błyskając pokostowanymi rejkami. Na niskich brzegach stała mgła, ścieląca się ku morzu coraz cieńszą warstwą.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
t0mekju1ce 83.53 99.5%
t0mekju1ce 81.60 98.4%
t0mekju1ce 81.22 99.5%
t0mekju1ce 80.85 99.1%
t0mekju1ce 80.82 97.5%
t0mekju1ce 79.76 96.6%
michal6271 79.02 95.7%
t0mekju1ce 78.38 98.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
user220801 48.58 92.6%
tomtommmm 36.41 85.0%
t0mekju1ce 79.76 96.6%
shoxxiica 44.23 94.7%
t0mekju1ce 76.37 95.7%
duszeks 69.33 97.0%
t0mekju1ce 80.82 97.5%
tomtommmm 35.01 92.0%