Jądro ciemności 1 - Joseph Conrad

This quote was added by bayaz
Przymorski obszar Tamizy rozciągał się przed nami jak początek nieskończonego wodnego szlaku. Morze i niebo w oddali spajały się z sobą bez śladu, a w świetlistej przestrzeni wysuszone na słońcu żagle szkut, dryfujących w górę z przypływem, zdawały się tkwić spokojnie w kępkach czerwonych, mocno napiętych płócien, błyskając pokostowanymi rejkami. Na niskich brzegach stała mgła, ścieląca się ku morzu coraz cieńszą warstwą.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 74.85 96.6%
montezuma 74.18 97.5%
montezuma 73.57 96.6%
montezuma 73.49 97.9%
bayaz 70.81 95.5%
montezuma 70.41 96.6%
bayaz 69.55 94.0%
barty82 68.50 94.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
pl2137 45.01 95.9%
kamil0301 58.00 97.0%
pl2137 39.16 96.2%
pl2137 34.59 93.2%
pl2137 35.24 96.4%
pl2137 31.37 94.7%
kilof13256 40.73 87.0%
gohm 26.17 92.8%