Jądro ciemności 6 - Joseph Conrad

This quote was added by bayaz
Latałem na wszystkie strony jak wariat, aby wreszcie się przygotować do wyjazdu, i przed upływem czterdziestu ośmiu godzin jechałem już przez kanał dla pokazania się pryncypałom i podpisania kontraktu. W bardzo niewiele godzin przybyłem do miasta, które przypomina mi zawsze pobielany grób. Z pewnością to uprzedzenie. Znalazłem bez trudu biura kompanii. Był to największy budynek w mieście i każdy, kogo tylko spotkałem, mówił o tym towarzystwie.

Train on this quote


Rate this quote:
3.1 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
jccsilver 82.97 92.4%
mkrzempek 80.14 97.4%
montezuma 79.73 96.8%
montezuma 79.64 94.9%
montezuma 78.45 96.3%
montezuma 78.32 97.2%
montezuma 78.22 95.7%
montezuma 78.04 97.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
florek 59.38 97.2%
krzysiekh 52.55 100%
krzysiekh 50.13 97.4%
florek 50.82 95.5%
mamacalledmejames 61.65 93.7%
mr-kamyk 18.37 99.8%
mr-kamyk 17.48 99.8%
user654925 40.39 88.2%