Jądro ciemności 6 - Joseph Conrad

This quote was added by bayaz
Latałem na wszystkie strony jak wariat, aby wreszcie się przygotować do wyjazdu, i przed upływem czterdziestu ośmiu godzin jechałem już przez kanał dla pokazania się pryncypałom i podpisania kontraktu. W bardzo niewiele godzin przybyłem do miasta, które przypomina mi zawsze pobielany grób. Z pewnością to uprzedzenie. Znalazłem bez trudu biura kompanii. Był to największy budynek w mieście i każdy, kogo tylko spotkałem, mówił o tym towarzystwie.

Train on this quote


Rate this quote:
3.4 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
t0mekju1ce 85.97 97.4%
jccsilver 82.97 92.4%
t0mekju1ce 82.92 97.4%
montezuma 82.82 98.9%
t0mekju1ce 82.03 97.8%
michal6271 81.83 96.1%
mkrzempek 80.14 97.4%
montezuma 79.73 96.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
t0mekju1ce 82.92 97.4%
t0mekju1ce 85.97 97.4%
tomtommmm 39.56 94.1%
t0mekju1ce 77.41 97.0%
tomtommmm 38.13 91.6%
tomtommmm 27.62 91.0%
livingpharaoh 29.35 95.1%
kondziu3216 57.65 95.5%