Lidské tělo - Jan Švehla

This quote was added by honzuvtata
Lidské tělo je označení pro veškerou hmotu, která tvoří člověka. Je tvořeno mnoha různými druhy buněk, které společně tvoří tkáně a následně orgánové soustavy. Ty společně zajišťují stále vnitřní prostředí a životaschopnost člověka.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote:
2 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
mrannix99 90.33 95.5%
mrannix99 83.44 94.7%
mrannix99 75.93 92.1%
boltkey 73.17 97.9%
user54901 44.68 91.8%
ruchiesan 42.66 93.9%
filli01 39.39 87.9%
takeon 17.17 91.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
filli01 39.39 87.9%
boltkey 73.17 97.9%
ruchiesan 42.66 93.9%
mrannix99 90.33 95.5%
user54901 44.68 91.8%
mrannix99 75.93 92.1%
mrannix99 83.44 94.7%
takeon 17.10 96.7%