Lidské tělo - Jan Švehla

This quote was added by honzuvtata
Funkce jednotlivých orgánových soustav jsou úzce propojeny a navzájem se ve svých funkcích doplňují. Jako podpůrná jednotka slouží kostra člověka, která primárně společně se svaly zajišťuje oporu a pohyblivost celého organismu. Živiny tělo přijímá, štěpí a vylučuje.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
h3nza3 76.19 97.4%
h3nza3 63.00 91.7%
buzna 62.19 96.7%
h3nza3 60.38 90.2%
h3nza3 54.46 89.9%
dave2197 44.99 89.3%
dave2197 44.82 89.3%
kkklara 40.67 96.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
metaljane 39.36 96.7%
buzna 62.19 96.7%
h3nza3 63.00 91.7%
h3nza3 76.19 97.4%
h3nza3 60.38 90.2%
h3nza3 54.46 89.9%
kkklara 39.76 94.3%
kkklara 40.67 96.4%