Lidské tělo - Jan Švehla

This quote was added by honzuvtata
Funkce jednotlivých orgánových soustav jsou úzce propojeny a navzájem se ve svých funkcích doplňují. Jako podpůrná jednotka slouží kostra člověka, která primárně společně se svaly zajišťuje oporu a pohyblivost celého organismu. Živiny tělo přijímá, štěpí a vylučuje.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
user66168 118.21 98.9%
user66168 113.31 97.1%
michal 77.24 96.0%
h3nza3 76.19 97.4%
michal 74.96 95.3%
h3nza3 63.00 91.7%
buzna 62.19 96.7%
h3nza3 60.38 90.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
michal 74.96 95.3%
michal 77.24 96.0%
flipous 48.84 94.0%
user66168 118.21 98.9%
user66168 113.31 97.1%
user548717 45.40 94.7%
nianeth 37.98 97.4%
nianeth 42.54 95.7%