Lidské tělo - Jan Švehla

This quote was added by honzuvtata
Funkce jednotlivých orgánových soustav jsou úzce propojeny a navzájem se ve svých funkcích doplňují. Jako podpůrná jednotka slouží kostra člověka, která primárně společně se svaly zajišťuje oporu a pohyblivost celého organismu. Živiny tělo přijímá, štěpí a vylučuje.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
user66168 118.21 98.9%
user66168 113.31 97.1%
michal 77.24 96.0%
h3nza3 76.19 97.4%
michal 74.96 95.3%
halloweenjack 73.18 98.2%
h3nza3 63.00 91.7%
buzna 62.19 96.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
filipsramek 33.45 94.3%
user797644 41.25 92.7%
user797644 42.72 90.8%
egst 22.73 89.0%
user797644 38.29 92.7%
gowsty 43.55 93.4%
gowsty 45.34 97.4%
gowsty 37.71 93.3%