Saturnin - Zdeněk Jirotka

This quote was added by kkklara
Doktor Vlach vždycky říká, že nejtrestuhodnější formou roztržitosti je, když se lidé zapomínají radovat ze života, když přijímají královské dary s přesvědčením, že je to samozřejmé. Probudí-li se ráno zdráv a svěží v čisté posteli s vědomím, že za chvíli dostane teplou snídani, je to pádný důvod k tomu, aby vstal a zazpíval píseň díku nebo napsal oslavnou báseň na krásu života.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
user66168 130.73 99.2%
user66168 128.56 96.0%
user66168 122.59 95.7%
user66168 118.88 99.5%
oxyd 97.27 96.0%
h3nza3 73.30 94.5%
h3nza3 65.72 92.7%
h3nza3 64.48 93.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
user66168 128.56 96.0%
user66168 122.59 95.7%
user548717 47.22 90.5%
user548717 47.92 92.3%
user66168 130.73 99.2%
user66168 118.88 99.5%
nianeth 36.97 95.2%
nianeth 31.78 93.4%