John Ajvide Lindqvist

This quote was added by trls
Han hade aldrig varit med om någonting i närheten av det här. Inte med Anna-Greta. Hon kunde bli fruktansvärd om de någon gång grälade och sedan gråta en stund när det var över, men ren förtvivlan av det här slaget hade han aldrig tidigare sett hos henne.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
glevion 136.67 99.2%
mafuso 109.29 99.2%
mafuso 107.75 99.2%
mafuso 106.99 99.6%
spoomer 104.63 98.5%
mafuso 101.32 100%
spoomer 100.67 97.3%
mafuso 100.66 97.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
mafuso 100.66 97.3%
mafuso 96.84 97.3%
mafuso 88.70 92.7%
frankfrallannilsson 88.62 97.0%
frankfrallannilsson 73.05 93.4%
mafuso 97.14 96.6%
user83007 56.17 94.8%
exiphi 90.81 94.9%