John Ajvide Lindqvist

This quote was added by trls
Han hade aldrig varit med om någonting i närheten av det här. Inte med Anna-Greta. Hon kunde bli fruktansvärd om de någon gång grälade och sedan gråta en stund när det var över, men ren förtvivlan av det här slaget hade han aldrig tidigare sett hos henne.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
glevion 136.67 99.2%
spoomer 104.63 98.5%
spoomer 100.67 97.3%
spoomer 98.73 99.2%
spoomer 95.90 95.9%
mafuso 86.93 95.2%
missfaxe 76.28 97.7%
user71280 75.77 95.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
mafuso 86.93 95.2%
hallonoid 58.09 97.0%
florenzi 44.76 87.3%
user79243 49.18 94.8%
hallonoid 39.00 96.6%
mafuso 73.73 93.2%
user78559 27.38 94.8%
user64874 45.89 97.7%