John Ajvide Lindqvist

This quote was added by trls
Han hade aldrig varit med om någonting i närheten av det här. Inte med Anna-Greta. Hon kunde bli fruktansvärd om de någon gång grälade och sedan gråta en stund när det var över, men ren förtvivlan av det här slaget hade han aldrig tidigare sett hos henne.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
glevion 136.67 99.2%
spoomer 104.63 98.5%
spoomer 100.67 97.3%
spoomer 98.73 99.2%
spoomer 95.90 95.9%
missfaxe 76.28 97.7%
user71280 75.77 95.5%
missfaxe 74.54 97.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
user64874 45.89 97.7%
user77759 65.18 92.4%
saraab 30.01 94.4%
hitman08 42.84 97.3%
saraab 27.62 89.8%
alienthea 44.55 95.1%
alienthea 45.13 93.4%
hitman08 36.31 95.1%