John Ajvide Lindqvist

This quote was added by trls
Han hade aldrig varit med om någonting i närheten av det här. Inte med Anna-Greta. Hon kunde bli fruktansvärd om de någon gång grälade och sedan gråta en stund när det var över, men ren förtvivlan av det här slaget hade han aldrig tidigare sett hos henne.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
glevion 136.67 99.2%
mafuso 110.87 100%
mafuso 109.29 99.2%
frankfrallannilsson 108.55 100%
mafuso 108.13 96.6%
mafuso 107.75 99.2%
mafuso 106.99 99.6%
mafuso 105.88 99.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
romek 78.47 94.8%
romek 80.87 97.3%
romek 72.93 97.7%
mafuso 96.23 98.5%
romek 44.62 93.1%
s_time 57.73 98.5%
hans_the_orange 43.38 89.2%
user94727 58.31 92.5%