Αυτό είναι η σχετικότητα - Albert Einstein

This quote was added by vspuppy
Βάλε το χέρι σου επί ένα λεπτό μέσα σε μια κατσαρόλα με καυτό νερό - θα σου φανεί μια ώρα. Κάθισε δίπλα σε μια γοητευτική γυναίκα επί μία ώρα - θα σου φανεί ένα λεπτό. Αυτό θα πει σχετικότητα!

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
user366272 58.95 97.5%
user366272 58.57 96.0%
vspuppy 56.72 94.1%
jimrp 56.21 98.0%
jimrp 53.93 95.5%
vspuppy 53.25 92.8%
vspuppy 52.69 93.2%
vspuppy 51.27 92.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
3intses 35.98 93.7%
huronhero 46.17 97.5%
makiss__ 46.60 96%
makiss__ 50.66 99.5%
jimrp 56.21 98.0%
makis73 37.62 95.5%
makis73 37.37 96.5%
makis73 36.75 95.1%