Αυτό είναι η σχετικότητα - Albert Einstein

This quote was added by vspuppy
Βάλε το χέρι σου επί ένα λεπτό μέσα σε μια κατσαρόλα με καυτό νερό - θα σου φανεί μια ώρα. Κάθισε δίπλα σε μια γοητευτική γυναίκα επί μία ώρα - θα σου φανεί ένα λεπτό. Αυτό θα πει σχετικότητα!

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
btg1996 78.80 99.0%
jorto574 72.68 97.0%
jimrp 66.63 100%
vspuppy 59.11 94.6%
user366272 58.95 97.5%
user366272 58.57 96.0%
vspuppy 58.25 91.9%
vspuppy 56.72 94.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
vspuppy 45.47 82.1%
user81275 29.25 94.6%
user81275 39.14 94.6%
user81275 44.70 95.0%
user84901 43.32 93.2%
xariklitsa 39.72 91.5%
user81275 42.19 93.7%
jimrp 66.63 100%