Για τους επιστήμονες και την προσευχή - Albert Einstein

This quote was added by vspuppy
Ο καθένας που ασχολείται σοβαρά με την επιστημονική αναζήτηση πείθεται ότι ένα πνεύμα διακηρύσσεται μέσα στους νόμους του Σύμπαντος - ένα πνεύμα απείρως ανώτερο από το ανθρώπινο, τέτοιο που μπροστά του εμείς, με τις περιορισμένες μας δυνάμεις, πρέπει να αισθανόμαστε ταπεινοί.

Train on this quote


Rate this quote:
3.8 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
jorto574 77.19 95.5%
vspuppy 70.04 96.2%
jorto574 69.48 94.2%
jorto574 68.22 93.0%
jorto574 67.42 94.6%
vspuppy 67.21 93.9%
jorto574 66.65 92%
vspuppy 65.45 93.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
panostis 62.05 91.1%
panostis 53.90 86.1%
panostis 55.07 88.7%
panostis 57.44 92.3%
panostis 60.17 93.2%
panostis 57.71 92%
panostis 56.85 92.3%
panostis 59.77 94.2%