Για τις κενές ώρες - Albert Einstein

This quote was added by vspuppy
Όταν δεν έχω κάποιο ειδικό πρόβλημα να σκεφθώ, μου αρέσει να αποδεικνύω ξανά μαθηματικά και φυσικά θεωρήματα που τα ξέρω από παλιά. Δεν υπάρχει κανένας στόχος σ' αυτό. Απλώς είναι μια ευκαιρία να προσφέρω στον εαυτό μου την απόλαυση του να σκέφτομαι.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
btg1996 81.68 98.4%
btg1996 75.08 94.3%
btg1996 75.07 92.9%
iagerogiannis 74.14 97.3%
jimrp 70.95 99.2%
vspuppy 70.50 94.3%
iagerogiannis 69.56 98.0%
jorto574 69.35 92.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
aggelos45 45.63 90%
panostis 49.14 88.7%
user566407 49.60 92.3%
iagerogiannis 74.14 97.3%
iagerogiannis 69.17 96.2%
iagerogiannis 66.70 97.3%
iagerogiannis 69.56 98.0%
user566407 55.68 94.7%