Ουμπέρτο Έκο

This quote was added by vspuppy
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδωσαν το δικαίωμα να μιλάνε σε λεγεώνες ηλιθίων που άλλοτε δεν μίλαγαν παρά μόνο σε μπαρ, αφού είχαν πιει κανένα ποτήρι κρασί, χωρίς να βλάπτουν την κοινότητα. Τους αναγκάζαμε αμέσως να σωπάσουν, αλλά σήμερα έχουν το ίδιο δικαίωμα λόγου με ένα βραβείο Νόμπελ. Είναι η εισβολή των ηλιθίων.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
jorto574 67.70 93.5%
jimrp 65.93 97.8%
jimrp 64.58 99.7%
jimrp 64.45 99.4%
vspuppy 62.16 95.2%
vspuppy 61.51 97.9%
jimrp 60.82 97.2%
vspuppy 57.67 94.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
xariklitsa 40.97 92.4%
jorto574 67.70 93.5%
vspuppy 55.04 91.7%
vspuppy 57.67 94.1%
vspuppy 52.23 91.1%
jimrp 65.93 97.8%
vspuppy 53.83 90.6%
user83334 51.74 93.0%