Ουμπέρτο Έκο

This quote was added by vspuppy
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδωσαν το δικαίωμα να μιλάνε σε λεγεώνες ηλιθίων που άλλοτε δεν μίλαγαν παρά μόνο σε μπαρ, αφού είχαν πιει κανένα ποτήρι κρασί, χωρίς να βλάπτουν την κοινότητα. Τους αναγκάζαμε αμέσως να σωπάσουν, αλλά σήμερα έχουν το ίδιο δικαίωμα λόγου με ένα βραβείο Νόμπελ. Είναι η εισβολή των ηλιθίων.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
vspuppy 54.72 89.6%
jimrp 53.17 98.8%
vspuppy 53.14 90.9%
mr._kk13 52.92 95.5%
huronhero 51.07 97.9%
jimrp 49.58 98.1%
jimrp 49.56 98.5%
jimrp 49.55 97.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
makiss__ 44.19 97.9%
huronhero 49.24 96.4%
huronhero 51.07 97.9%
makis73 39.76 98.1%
makis73 36.46 97.2%
makis73 33.21 98.5%
makis73 38.33 95.2%
mr._kk13 52.92 95.5%