Φραντς Κάφκα

This quote was added by vspuppy
Ο δρόμος της αλήθειας περνάει πάνω από ένα σκοινί που δεν είναι τεντωμένο σε μεγάλο ύψος, αλλά ακριβώς λίγο πιο πάνω από τη γη. Φαίνεται περισσότερο να προορίζεται να σκοντάφτουν οι άνθρωποι, παρά να βαδίζουν πάνω σ' αυτό.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
konstantinos 80.36 96.6%
konstantinos 79.41 95.7%
jorto574 76.34 96.9%
vspuppy 70.41 94.9%
jimrp 69.73 98.7%
btg1996 68.64 92.5%
vspuppy 67.20 95.3%
vspuppy 65.76 92.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
user84901 48.34 93.3%
vspuppy 56.68 93.7%
user413238 35.62 94.5%
user81275 44.10 93.7%
vspuppy 59.49 88.9%
user81275 46.68 96.1%
vspuppy 70.41 94.9%
vspuppy 65.76 92.5%