Φραντς Κάφκα

This quote was added by vspuppy
Ο δρόμος της αλήθειας περνάει πάνω από ένα σκοινί που δεν είναι τεντωμένο σε μεγάλο ύψος, αλλά ακριβώς λίγο πιο πάνω από τη γη. Φαίνεται περισσότερο να προορίζεται να σκοντάφτουν οι άνθρωποι, παρά να βαδίζουν πάνω σ' αυτό.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
konstantinos 80.36 96.6%
konstantinos 79.41 95.7%
vspuppy 67.20 95.3%
vspuppy 63.91 97.4%
jimrp 63.11 98.7%
vspuppy 61.07 93.3%
vspuppy 60.88 92.1%
jimrp 59.38 98.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
jimrp 59.38 98.2%
user81275 35.92 94.1%
user81275 27.83 88.4%
user81275 29.63 90.6%
xariklitsa 42.01 91.0%
xariklitsa 42.87 92.5%
xariklitsa 41.86 92.5%
xariklitsa 42.21 92.9%