Ανρί Λακορντέρ

This quote was added by vspuppy
Η γνώση είναι το μάτι που φιλάει, που ερευνά, που συγκρίνει, που σκέφτεται, που περιμένει, που αρπάζει το φως, που προσθέτει στους περασμένους αιώνες το βάρος των καινούριων και υπομονετικός φρουρός του χρόνου αποσπά ένα-ένα απ' το σύμπαν τα αιώνια μυστικά του.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
btg1996 78.36 96.7%
btg1996 78.23 95.6%
vspuppy 69.75 94.2%
btg1996 68.70 90.9%
vspuppy 66.06 97.0%
vspuppy 63.84 90.3%
vspuppy 63.71 95.6%
vspuppy 63.67 93.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
user566407 48.94 93.9%
user566407 47.06 92.2%
user90021 43.61 90%
user566407 51.61 93.2%
user90021 39.29 88.3%
user90021 33.64 82.7%
user90021 38.00 89.7%
user566407 56.15 96.7%