Ανρί Λακορντέρ

This quote was added by vspuppy
Η γνώση είναι το μάτι που φιλάει, που ερευνά, που συγκρίνει, που σκέφτεται, που περιμένει, που αρπάζει το φως, που προσθέτει στους περασμένους αιώνες το βάρος των καινούριων και υπομονετικός φρουρός του χρόνου αποσπά ένα-ένα απ' το σύμπαν τα αιώνια μυστικά του.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
btg1996 78.36 96.7%
btg1996 78.23 95.6%
iagerogiannis 77.00 96.7%
iagerogiannis 75.66 97.4%
iagerogiannis 73.73 97.8%
iagerogiannis 72.85 95.6%
jimrp 72.56 99.2%
vspuppy 69.75 94.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
jivask 42.18 96.0%
aggelos45 45.60 87.6%
panostis 60.45 92.6%
panostis 49.31 90%
panostis 57.74 95.3%
panostis 50.56 89.2%
aggelos45 49.46 90.6%
marmac6 33.82 93.9%