Φρανσουά Ρενέ Ντε Σατομπριάν

This quote was added by vspuppy
Πάντα οι άλλοι μας φαίνονται πιο ευτυχισμένοι από εμάς. Κι όμως, είναι παράξενο ότι ο άνθρωπος που πρόθυμα θα άλλαζε την κατάστασή του δεν θα συναινούσε σχεδόν ποτέ σε μια αλλαγή της προσωπικότητάς του.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
jorto574 87.70 96.7%
konstantinos 79.77 95.7%
jorto574 78.33 98.5%
iagerogiannis 76.28 97.6%
vspuppy 75.76 97.6%
jorto574 73.19 93.1%
panostis 72.32 95.3%
vspuppy 71.93 99.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
qwertygr 48.85 96.2%
jorjio8989 42.73 90.6%
user566407 54.15 94.0%
ssteiiaa 68.80 96.2%
jorjio8989 41.72 91.0%
jorjio8989 40.12 90.6%
jorjio8989 49.86 97.1%
jorjio8989 42.03 91.8%