Ωριμότητα είναι να αποδέχεσαι το κόστος του να είσαι ο εαυτός σου - Όσσο

This quote was added by vspuppy
Να είσαι ο εαυτός σου. Ποτέ μην προσπαθείς να είσαι κάποιος άλλος και θα γίνεις ώριμος. Ωριμότητα είναι να αποδέχεσαι το κόστος του να είσαι ο εαυτός σου, ανεξάρτητα από το κόστος.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
huronhero 70.43 98.4%
vspuppy 64.46 98.4%
huronhero 63.44 96.3%
user366272 60.02 97.3%
alex21s 59.34 97.3%
makiss__ 58.82 98.9%
mr._kk13 58.06 98.4%
vspuppy 56.89 94.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
user564078 56.21 92.3%
huronhero 70.43 98.4%
huronhero 63.44 96.3%
huronhero 53.93 89.6%
makiss__ 58.82 98.9%
makiss__ 54.48 97.8%
huronhero 44.18 100%
makis73 48.96 98.4%