Ωριμότητα είναι να αποδέχεσαι το κόστος του να είσαι ο εαυτός σου - Όσσο

This quote was added by vspuppy
Να είσαι ο εαυτός σου. Ποτέ μην προσπαθείς να είσαι κάποιος άλλος και θα γίνεις ώριμος. Ωριμότητα είναι να αποδέχεσαι το κόστος του να είσαι ο εαυτός σου, ανεξάρτητα από το κόστος.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
btg1996 78.37 96.8%
huronhero 70.43 98.4%
vspuppy 69.37 93.8%
jimrp 67.46 99.4%
vspuppy 64.46 98.4%
huronhero 63.44 96.3%
user83334 62.71 98.4%
vspuppy 62.59 98.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
user84901 53.34 92.3%
user84901 46.53 87.9%
vspuppy 62.16 89.2%
xariklitsa 47.75 94.2%
user84901 48.39 91.4%
user84901 47.18 91.8%
user81275 44.12 93.8%
user81275 43.47 93.3%