Ωριμότητα είναι να αποδέχεσαι το κόστος του να είσαι ο εαυτός σου - Όσσο

This quote was added by vspuppy
Να είσαι ο εαυτός σου. Ποτέ μην προσπαθείς να είσαι κάποιος άλλος και θα γίνεις ώριμος. Ωριμότητα είναι να αποδέχεσαι το κόστος του να είσαι ο εαυτός σου, ανεξάρτητα από το κόστος.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
btg1996 78.37 96.8%
huronhero 70.43 98.4%
vspuppy 69.73 94.7%
vspuppy 69.37 93.8%
jimrp 67.46 99.4%
vspuppy 64.64 95.2%
vspuppy 64.46 98.4%
huronhero 63.44 96.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
user903493 19.17 95.2%
user566407 56.11 97.3%
quinn_phl 23.82 86.7%
user413238 46.46 98.9%
vspuppy 55.54 87.4%
vspuppy 55.71 88.3%
vspuppy 49.74 84.2%
vspuppy 69.73 94.7%