Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι

This quote was added by vspuppy
Το έγκλημα δεν πρέπει να κρίνεται με τις καθιερωμένες θεωρίες. Η φιλοσοφία του είναι κάπως περισσότερο πολύπλοκη απ' ό,τι νομίζεται. Έχει αναγνωριστεί πως ούτε η φυλακή, ούτε η απειλή της κρεμάλας, ούτε οποιοσδήποτε άλλος τρόπος εξαναγκασμού μπορούν να θεραπεύσουν τον εγκληματία.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
vspuppy 67.92 97.9%
vspuppy 67.18 93.7%
jorto574 63.85 91.5%
vspuppy 63.75 95.6%
vspuppy 61.80 91.5%
vspuppy 61.56 94.0%
vspuppy 61.30 90.3%
vspuppy 60.02 90.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
clovis520 34.06 92.4%
clovis520 40.21 96.2%
vspuppy 58.93 90.8%
user903493 14.02 89.8%
user90021 32.68 85.1%
user566407 46.62 92.4%
user566407 49.56 93.6%
user566407 45.60 91.5%