Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι

This quote was added by vspuppy
Το έγκλημα δεν πρέπει να κρίνεται με τις καθιερωμένες θεωρίες. Η φιλοσοφία του είναι κάπως περισσότερο πολύπλοκη απ' ό,τι νομίζεται. Έχει αναγνωριστεί πως ούτε η φυλακή, ούτε η απειλή της κρεμάλας, ούτε οποιοσδήποτε άλλος τρόπος εξαναγκασμού μπορούν να θεραπεύσουν τον εγκληματία.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
vspuppy 67.92 97.9%
vspuppy 67.18 93.7%
jorto574 63.85 91.5%
vspuppy 63.75 95.6%
vspuppy 59.79 96.2%
jimrp 58.83 97.9%
mr._kk13 57.76 94.9%
btg1996 56.73 93.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
vspuppy 63.75 95.6%
vspuppy 67.18 93.7%
vspuppy 50.54 84.5%
vspuppy 67.92 97.9%
vspuppy 53.17 93.4%
user81275 35.61 92.7%
vspuppy 59.79 96.2%
vspuppy 49.30 90.7%