Μισέλ Ντε Μοντέν

This quote was added by vspuppy
Έτσι μίλησε ένας παλιός καπετάνιος στον Ποσειδώνα, σε μια μεγάλη φουρτούνα: Ω Θεέ! Μπορείς να με σώσεις, αν το θελήσεις. Στο χέρι σου πάλι είναι να μ' αφανίσεις, αν το θελήσεις. Είτε το ένα κάνεις είτε το άλλο, μάθε πως ατάραχα θα κυβερνάω το πλοίο.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
konstantinos 81.68 95.0%
jorto574 67.06 94.7%
jorto574 62.22 91.9%
vspuppy 59.59 93.3%
vspuppy 59.53 92.6%
jimrp 59.03 97.3%
jorto574 58.58 92.6%
vspuppy 57.56 91.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
clovis520 42.41 95.0%
user90021 39.88 87.7%
aelacid 33.48 81.6%
dimkoul2005 29.93 91.5%
user413238 34.98 95.4%
vspuppy 57.56 91.2%
vspuppy 51.55 92.6%
vspuppy 59.59 93.3%