Μισέλ Ντε Μοντέν

This quote was added by vspuppy
Έτσι μίλησε ένας παλιός καπετάνιος στον Ποσειδώνα, σε μια μεγάλη φουρτούνα: Ω Θεέ! Μπορείς να με σώσεις, αν το θελήσεις. Στο χέρι σου πάλι είναι να μ' αφανίσεις, αν το θελήσεις. Είτε το ένα κάνεις είτε το άλλο, μάθε πως ατάραχα θα κυβερνάω το πλοίο.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
konstantinos 81.68 95.0%
jorto574 67.06 94.7%
jorto574 62.22 91.9%
jimrp 59.03 97.3%
jorto574 58.58 92.6%
vspuppy 56.68 92.2%
vspuppy 56.41 93.7%
vspuppy 56.24 95.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
user84901 46.83 90.9%
user84901 42.29 89.6%
user84901 46.10 94.7%
user81275 39.33 92.2%
user81275 37.61 89.9%
user84901 39.69 96.5%
user81275 40.97 94.0%
user84762 47.71 94.0%