Μισέλ Ντε Μοντέν

This quote was added by vspuppy
Η ευγένεια είναι μια επιστήμη μεγάλης σπουδαιότητας. Μοιάζει με την ανθρώπινη ομορφιά και χάρη, που θέλγει στην πρώτη θέα, και που οδηγεί σε μεγαλύτερη οικειότητα και φιλία.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
btg1996 83.05 97.2%
btg1996 79.98 95.1%
user707198 73.78 93.5%
jorto574 73.26 94.5%
vspuppy 70.46 96.1%
jimrp 65.35 98.9%
vspuppy 65.23 95.1%
vspuppy 64.83 94.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
user84901 51.16 91.1%
vspuppy 64.83 94.0%
user84901 49.37 96.1%
vspuppy 61.01 92.1%
user84901 49.22 96.6%
user81275 49.51 98.3%
user81275 46.32 95.1%
vspuppy 57.06 92.0%