Μισέλ Ντε Μοντέν

This quote was added by vspuppy
Η ευγένεια είναι μια επιστήμη μεγάλης σπουδαιότητας. Μοιάζει με την ανθρώπινη ομορφιά και χάρη, που θέλγει στην πρώτη θέα, και που οδηγεί σε μεγαλύτερη οικειότητα και φιλία.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
user707198 73.78 93.5%
jimrp 65.35 98.9%
vspuppy 65.23 95.1%
user366272 59.87 96.2%
btg1996 58.90 93.5%
vspuppy 57.96 95.6%
user366272 57.29 93.0%
jimrp 56.39 96.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
jimrp 65.35 98.9%
makis73 46.73 98.9%
keyherogre 46.51 97.7%
mr._kk13 56.06 95.1%
vspuppy 65.23 95.1%
user564078 43.17 89.8%
user903493 18.52 92.5%
user366272 59.87 96.2%