Μισέλ Ντε Μοντέν

This quote was added by vspuppy
Η ευγένεια είναι μια επιστήμη μεγάλης σπουδαιότητας. Μοιάζει με την ανθρώπινη ομορφιά και χάρη, που θέλγει στην πρώτη θέα, και που οδηγεί σε μεγαλύτερη οικειότητα και φιλία.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
btg1996 83.05 97.2%
btg1996 79.98 95.1%
vspuppy 77.40 99.4%
vspuppy 76.92 97.2%
user707198 73.78 93.5%
jorto574 73.26 94.5%
vspuppy 71.66 97.2%
vspuppy 70.46 96.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
vspuppy 55.40 91.2%
user413238 36.97 94.5%
user81275 44.29 92.5%
vspuppy 62.86 92.5%
user81275 45.49 95.6%
vspuppy 62.39 95.1%
vspuppy 76.92 97.2%
user84901 53.94 95.1%