Γεώργιος Βιζυηνός

This quote was added by vspuppy
Όποιος αποκτά δω πέρα πλούτη, δόξα και τιμή, αποθνήσκει μιαν ημέρα και τα χάνει στη στιγμή. Όποιος όμως κοπιάσει κι αποκτά την αρετή, και το χώμα αν τον σκεπάσει, πάλι κτήμα του είναι αυτή.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
jorto574 70.03 95.5%
vspuppy 62.59 95.9%
huronhero 60.62 99.0%
jimrp 57.93 97.9%
user566407 57.06 99.5%
jimrp 57.00 100%
jimrp 56.12 99.5%
vspuppy 55.68 95%

Recently for

Name WPM Accuracy
huronhero 60.62 99.0%
makis73 42.22 98.4%
jimrp 57.93 97.9%
vspuppy 55.17 90.4%
vspuppy 55.47 88.7%
vspuppy 62.59 95.9%
jorto574 70.03 95.5%
user903493 20.08 93.6%