Γεώργιος Βιζυηνός

This quote was added by vspuppy
Όποιος αποκτά δω πέρα πλούτη, δόξα και τιμή, αποθνήσκει μιαν ημέρα και τα χάνει στη στιγμή. Όποιος όμως κοπιάσει κι αποκτά την αρετή, και το χώμα αν τον σκεπάσει, πάλι κτήμα του είναι αυτή.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
jorto574 70.03 95.5%
vspuppy 62.59 95.9%
vspuppy 61.07 95.5%
vspuppy 60.84 91.9%
huronhero 60.62 99.0%
vspuppy 60.56 95.0%
vspuppy 59.57 93.1%
vspuppy 59.15 95.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
xariklitsa 44.57 95.5%
user81275 39.61 91.7%
user81275 36.36 93.1%
user81275 41.08 93.1%
user566407 52.74 96.4%
vspuppy 59.15 95.9%
xariklitsa 45.44 90%
vspuppy 57.38 91.8%