Γεώργιος Βιζυηνός

This quote was added by vspuppy
Όποιος αποκτά δω πέρα πλούτη, δόξα και τιμή, αποθνήσκει μιαν ημέρα και τα χάνει στη στιγμή. Όποιος όμως κοπιάσει κι αποκτά την αρετή, και το χώμα αν τον σκεπάσει, πάλι κτήμα του είναι αυτή.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
jorto574 70.03 95.5%
vspuppy 65.58 95%
vspuppy 65.37 93.6%
user798535 62.65 97.4%
vspuppy 62.59 95.9%
user564078 61.43 97.9%
vspuppy 61.07 95.5%
vspuppy 60.90 92.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
arti.k 22.78 90%
user798535 53.00 94.1%
user798535 62.65 97.4%
user798535 60.28 97.4%
user798535 51.98 95.5%
user564078 61.43 97.9%
treisintses 49.02 93.1%
user798535 52.99 94.5%