Βολταίρος

This quote was added by vspuppy
Περιφρονείτε τα βιβλία εσείς που όλη σας η ζωή είναι βουτηγμένη μέσα στη ματαιότητα και στη φιλοδοξία, και στην αναζήτηση των ηδονών ή μέσα στην οκνηρία. Αλλά σκεφτείτε πως όλος ο γνωστός κόσμος δεν κυβερνιέται παρά μόνο με τα βιβλία, εκτός απ' τα άγρια έθνη.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
vspuppy 66.50 99.6%
jimrp 61.80 97.4%
vspuppy 60.60 94.2%
vspuppy 58.01 96.6%
user366272 57.20 95.9%
vspuppy 57.01 93.5%
huronhero 56.98 93.5%
jimrp 56.42 98.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
user81275 42.24 92.6%
user83772 31.71 87.2%
user81275 37.04 91.5%
vspuppy 45.35 90.3%
user83334 36.16 89.3%
vspuppy 56.36 92.5%
vspuppy 46.48 86.1%
user81275 40.35 93.8%