Τόμας Έντισον

This quote was added by vspuppy
Η γενναιότητα που προέρχεται απ' την ιδιοσυγκρασία συχνά εγκαταλείπει τον άνθρωπο σε δύσκολες στιγμές. Εκείνη που προέρχεται απ' τη συναίσθηση του χρέους, ποτέ.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
btg1996 78.02 98.8%
jorto574 74.88 97.6%
jorto574 72.83 96.4%
vspuppy 64.19 90.9%
user798535 61.23 100%
vspuppy 59.82 95.3%
huronhero 59.49 98.2%
user798535 59.23 99.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
naysiploos 17.72 85.6%
user798535 61.23 100%
panosp 19.88 89.4%
user798535 59.23 99.4%
user798535 54.01 97.0%
user798535 55.12 98.2%
user798535 56.27 97.6%
user566407 48.66 93.0%