Τζίμι Χέντριξ

This quote was added by vspuppy
Όλα τα πράγματα που ήταν σπουδαία για μένα, προτού γνωρίσω την επιτυχία, παραμένουν σπουδαία και σήμερα. Τα ωραία πράγματα είναι ακόμη τα ίδια, η ανατολή του ήλιου και η δροσιά του γρασιδιού. Τα υλικά αγαθά που απέκτησα δεν άλλαξαν τον τρόπο που αισθάνομαι γι' αυτά τα πράγματα.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
konstantinos 101.31 99.3%
jorto574 78.33 96.9%
konstantinos 75.83 88.8%
konstantinos 74.75 90.6%
vspuppy 60.33 95.2%
jimrp 59.65 98.9%
vspuppy 57.08 89.2%
jimrp 56.69 96.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
huronhero 54.21 97.2%
makiss__ 48.97 95.9%
makiss__ 47.69 98.2%
makiss__ 51.45 98.6%
makiss__ 41.27 97.9%
makis73 22.96 99.3%
makis73 44.56 98.2%
makis73 44.00 92.7%