Τζίμι Χέντριξ

This quote was added by vspuppy
Όλα τα πράγματα που ήταν σπουδαία για μένα, προτού γνωρίσω την επιτυχία, παραμένουν σπουδαία και σήμερα. Τα ωραία πράγματα είναι ακόμη τα ίδια, η ανατολή του ήλιου και η δροσιά του γρασιδιού. Τα υλικά αγαθά που απέκτησα δεν άλλαξαν τον τρόπο που αισθάνομαι γι' αυτά τα πράγματα.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
konstantinos 101.31 99.3%
jorto574 78.33 96.9%
jorto574 77.80 95.2%
konstantinos 75.83 88.8%
konstantinos 74.75 90.6%
vspuppy 66.37 95.2%
vspuppy 62.73 92.4%
vspuppy 62.20 92.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
user84901 52.45 93.9%
user84901 53.06 92.4%
vspuppy 61.38 92.7%
vspuppy 62.20 92.1%
user84901 46.06 92.4%
user81275 44.77 93.6%
user84901 38.97 93.0%
user81275 40.83 93.7%