Τζίμι Χέντριξ

This quote was added by vspuppy
Όλα τα πράγματα που ήταν σπουδαία για μένα, προτού γνωρίσω την επιτυχία, παραμένουν σπουδαία και σήμερα. Τα ωραία πράγματα είναι ακόμη τα ίδια, η ανατολή του ήλιου και η δροσιά του γρασιδιού. Τα υλικά αγαθά που απέκτησα δεν άλλαξαν τον τρόπο που αισθάνομαι γι' αυτά τα πράγματα.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
konstantinos 101.31 99.3%
jorto574 86.63 96.2%
jorto574 78.74 95.2%
jorto574 78.33 96.9%
jorto574 77.80 95.2%
konstantinos 75.83 88.8%
konstantinos 74.75 90.6%
vspuppy 66.37 95.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
jorto574 86.63 96.2%
user566407 53.28 93.9%
user566407 51.20 93.3%
jorto574 78.74 95.2%
user566407 52.12 94.2%
clovis520 45.36 97.2%
user566407 47.12 91.5%
user566407 46.66 94.3%