Σωκράτης

This quote was added by vspuppy
Η αξιοπρέπεια, η ευγένεια, η φρόνηση, η ακολασία, η φιλοκαλία, φανερώνονται απ' το πρόσωπο κι απ' τα σχήματα των ανθρώπων, κι όταν περπατάνε κι όταν κάθονται.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
user87849 77.54 91.9%
vspuppy 68.96 94.0%
vspuppy 68.39 95.8%
vspuppy 67.49 94.6%
vspuppy 66.04 95.8%
vspuppy 65.61 96.3%
jimrp 62.91 98.8%
vspuppy 62.81 95.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
arti.k 23.00 88.8%
user798535 59.67 99.4%
arti.k 22.65 91.9%
user798535 48.25 95.2%
naysiploos 17.55 85.9%
naysiploos 15.64 88.8%
arti.k 11.10 82.8%
user566407 51.58 93.5%