Σωκράτης

This quote was added by vspuppy
Η αξιοπρέπεια, η ευγένεια, η φρόνηση, η ακολασία, η φιλοκαλία, φανερώνονται απ' το πρόσωπο κι απ' τα σχήματα των ανθρώπων, κι όταν περπατάνε κι όταν κάθονται.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
user87849 77.54 91.9%
vspuppy 68.96 94.0%
iagerogiannis 68.67 97.5%
vspuppy 68.39 95.8%
vspuppy 67.49 94.6%
vspuppy 66.04 95.8%
vspuppy 65.61 96.3%
jimrp 62.91 98.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
panostis 57.56 90.3%
panostis 55.29 91.9%
aggelos45 40.21 86.3%
iagerogiannis 68.67 97.5%
aggelos45 52.06 90.8%
user566407 47.22 92.4%
user566407 53.29 93.5%
user566407 52.65 94.0%