Τζορτζ Μπέρναρντ Σο

This quote was added by vspuppy
Ο άνθρωπος αποτελείται από τρεις διαφορετικούς ανθρώπους: από εκείνον που οι ίδιοι εμείς πιστεύουμε πως είμαστε, εκείνον που οι άλλοι πιστεύουν πως είμαστε και εκείνον που πραγματικά είμαστε.

Train on this quote


Rate this quote:
3.4 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
iagerogiannis 81.41 98.5%
jorto574 79.58 93.6%
panostis 77.41 97.9%
jimrp 76.33 97.4%
iagerogiannis 74.91 96.5%
vspuppy 74.40 95.5%
iagerogiannis 72.39 99.0%
iagerogiannis 72.04 97.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
user566407 58.11 95.5%
jorjio8989 47.21 91.8%
qwertygr 55.46 97.0%
user566407 60.57 96.0%
jorjio8989 46.92 95.5%
jorjio8989 43.04 92.7%
user566407 50.20 90.1%
user100055 61.05 93.2%