Πλούταρχος

This quote was added by vspuppy
Ο άνθρωπος δεν είναι απ' τη φύση του άγριος ή αντικοινωνικός, αλλά γίνεται τέτοιος, παρά φύση, χρησιμοποιώντας την κακία. Και σ' αυτή όμως την περίπτωση μπορεί να γίνει καλύτερος, αν αλλάξει περιβάλλον και ζωή, όπως τα άγρια θηρία που είναι απ' τη φύση τους άγρια, χάνουν την αγριότητά τους αν με κατάλληλο τρόπο τα εξημερώσουμε.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
konstantinos 82.49 97.1%
btg1996 75.68 96.5%
jimrp 70.58 99.4%
jorto574 70.04 94.6%
jorto574 68.09 91.4%
jimrp 67.67 99.7%
vspuppy 64.81 93.2%
vspuppy 64.31 92.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
aggelos45 48.33 91.4%
naysiploos 22.32 87.5%
user798535 54.21 95.6%
user566407 49.90 92.4%
user566407 44.47 90.1%
user89929 24.13 77.8%
user566407 52.28 93.7%
user566407 49.84 93.2%