Ρότζερ Μπέικον

This quote was added by vspuppy
Ο άνθρωπος που δίνει καλή συμβουλή, χτίζει με το ένα χέρι. Ο άνθρωπος που δίνει καλή συμβουλή και καλό παράδειγμα, χτίζει και με τα δυο του χέρια. Αλλά εκείνος που δίνει και κακή συμβουλή και κακό παράδειγμα, με το ένα χέρι χτίζει και με το άλλο γκρεμίζει.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
jorto574 74.53 93.4%
vspuppy 69.54 95.2%
vspuppy 68.72 93.8%
vspuppy 65.26 91.1%
vspuppy 64.98 93.5%
huronhero 64.78 95.2%
jimrp 63.34 99.2%
vspuppy 62.82 89.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
user90021 42.39 92.1%
aelacid 27.43 92.1%
user566407 56.76 96.2%
user84901 48.01 90.2%
dimkoul2005 34.39 92.1%
dimkoul2005 38.53 93.8%
quinn_phl 19.30 86.1%
vspuppy 52.84 85.3%