Κρίστιαν Χάινριχ Χάινε

This quote was added by vspuppy
Ποιος απ' τους μεγάλους άνδρες ξέφυγε ποτέ την κακολογία των συγχρόνων του; Όσο μεγαλύτερος είναι ο άνθρωπος, τόσο πιο εύκολα τον βρίσκει το βέλος της επικρίσεως και της κακολογίας. Οι νάνοι δίνουν, φυσικά, πολύ πιο δύσκολα στόχο.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
jorto574 70.92 91.7%
jorto574 69.83 90.6%
vspuppy 62.15 92.5%
vspuppy 60.81 92.7%
vspuppy 60.04 91.0%
vspuppy 59.26 92.4%
jimrp 58.46 100%
huronhero 58.27 92.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
jorto574 70.92 91.7%
jorto574 69.83 90.6%
mzamayias 32.91 87.2%
user566407 43.50 88.5%
dimkoul2005 29.81 85.2%
dimkoul2005 28.49 90.2%
user413238 40.37 97.9%
user84901 55.40 96.2%