Σοφοκλής

This quote was added by vspuppy
Σ' όλους τους ανθρώπους το λάθος είναι συνηθισμένο πράγμα. Όποιος κάνει λάθος δεν είναι ούτε αξιοκατάκριτος ούτε ασυγχώρητος, αν ύστερα απ' το λάθος του δεν κάθεται με σταυρωμένα χέρια, αλλά προσπαθεί να το διορθώσει, όσο είναι δυνατό.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
huronhero 65.46 96.3%
huronhero 64.70 98.8%
vspuppy 58.58 93.6%
vspuppy 57.46 95.9%
vspuppy 56.17 95.5%
vspuppy 55.66 94.8%
vspuppy 55.09 93.7%
user366272 54.57 95.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
vspuppy 47.54 85.3%
user81275 44.11 94.4%
vspuppy 52.61 88.8%
user81275 38.85 91.4%
vspuppy 56.17 95.5%
user81275 42.81 95.9%
vspuppy 55.09 93.7%
vspuppy 58.58 93.6%