Χάουαρντ Γκάρντνερ

This quote was added by vspuppy
Στην κρίσιμη στιγμή, ο άνθρωπος δεν κρίνεται από το τι έχει διαβάσει, αλλά από το τι έχει κάνει. Και δεν κρίνεται από το πόσο καλά έχει μιλήσει, αλλά από το πόσο ηθικά έχει ζήσει.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
vspuppy 69.45 96.2%
huronhero 67.21 97.8%
vspuppy 65.30 97.8%
jimrp 64.49 98.9%
mr._kk13 60.17 95.2%
vspuppy 57.30 94.7%
vspuppy 56.75 91.3%
vspuppy 56.66 89.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
user81275 34.60 89.5%
xariklitsa 48.06 92.3%
xariklitsa 38.95 88.6%
xariklitsa 50.17 95.7%
giorgaras 37.11 88.2%
giorgaras 40.18 93.8%
xariklitsa 40.33 93.3%
xariklitsa 47.06 98.4%