Χάουαρντ Γκάρντνερ

This quote was added by vspuppy
Στην κρίσιμη στιγμή, ο άνθρωπος δεν κρίνεται από το τι έχει διαβάσει, αλλά από το τι έχει κάνει. Και δεν κρίνεται από το πόσο καλά έχει μιλήσει, αλλά από το πόσο ηθικά έχει ζήσει.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
vspuppy 69.45 96.2%
vspuppy 65.30 97.8%
jimrp 64.49 98.9%
mr._kk13 60.17 95.2%
vspuppy 57.30 94.7%
vspuppy 56.75 91.3%
vspuppy 56.66 89.5%
vspuppy 55.12 94.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
user290785 48.49 96.3%
vspuppy 57.30 94.7%
makis73 45.80 93.7%
makis73 51.82 99.4%
makis73 34.66 96.8%
makis73 46.61 96.2%
makis73 36.39 91.3%
makis73 44.80 97.8%