Πλάτων

This quote was added by vspuppy
Το ανθρώπινο γένος είναι συμφυές με το χρόνο, που τον ακολουθεί και θα τον ακολουθεί ως το τέλος κι έτσι θα γίνει αθάνατο. Αφήνει τέκνα χωρίς να παθαίνει αλλοίωση από γενιά σε γενιά κι έτσι μετέχει της αθανασίας.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
jorto574 82.89 95.5%
btg1996 76.87 97.2%
jorto574 76.23 96.4%
jimrp 72.05 98.6%
btg1996 71.15 94.2%
jimrp 70.65 97.7%
user87849 67.70 80.3%
btg1996 67.65 95.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
user903493 17.46 92.2%
user90021 35.82 84.2%
jimrp 70.65 97.7%
thanosj3 29.22 89.5%
dimkoul2005 34.44 91.8%
user84901 50.67 91.4%
vspuppy 60.65 88.4%
user413238 38.93 93.8%