Πλάτων

This quote was added by vspuppy
Το ανθρώπινο γένος είναι συμφυές με το χρόνο, που τον ακολουθεί και θα τον ακολουθεί ως το τέλος κι έτσι θα γίνει αθάνατο. Αφήνει τέκνα χωρίς να παθαίνει αλλοίωση από γενιά σε γενιά κι έτσι μετέχει της αθανασίας.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
jorto574 82.89 95.5%
btg1996 76.87 97.2%
jorto574 76.23 96.4%
jimrp 72.05 98.6%
btg1996 71.15 94.2%
btg1996 67.65 95.1%
vspuppy 66.32 96.4%
vspuppy 65.79 93.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
jimrp 72.05 98.6%
vspuppy 66.32 96.4%
user84901 48.17 93.0%
xariklitsa 45.08 93.0%
user81275 48.23 96.8%
user81275 52.48 96.4%
user84901 39.03 90.6%
user81275 49.12 95.9%