Λεονάρντο Ντα Βίντσι

This quote was added by vspuppy
Υπάρχουν τριών ειδών άνθρωποι. Εκείνοι που βλέπουν, εκείνοι που βλέπουν όταν τους δείχνουν κι εκείνοι που δεν βλέπουν.

Train on this quote


Rate this quote:
2.5 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
jimrp 58.82 100%
btg1996 57.71 95.9%
btg1996 55.60 90.8%
user366272 52.13 92.2%
jimrp 51.20 97.5%
jimrp 50.81 100%
vspuppy 49.40 90.8%
jimrp 49.27 97.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
pupgal 0.00 0.7%
user366272 52.13 92.2%
user366272 4.18 100%
user366272 42.63 95.9%
user366272 4.34 99.2%
btg1996 57.71 95.9%
treisintses 38.49 95.9%
jimrp 51.20 97.5%