Αριστοτέλης

This quote was added by vspuppy
Όσοι είναι οργισμένοι ασχολούνται ενδόμυχα με τα ζητήματα της εκδικήσεως. Έτσι, λοιπόν, η φαντασία τους που διεγείρεται, προκαλεί ευχαρίστηση σαν εκείνη που παρουσιάζεται στα όνειρα.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
jorto574 74.26 95.3%
jimrp 67.80 98.9%
jimrp 66.24 98.4%
vspuppy 63.89 91.9%
vspuppy 61.24 99.5%
vspuppy 61.18 94.3%
huronhero 60.04 93.3%
huronhero 59.64 93.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
user798535 51.43 96.8%
user798535 52.82 98.9%
user798535 55.55 98.4%
aggelos45 42.95 91%
user566407 49.58 92.9%
user566407 44.40 92.9%
jorto574 74.26 95.3%
user566407 49.14 94.3%