Αριστοτέλης

This quote was added by vspuppy
Προτιμότερο είναι να τιμωρεί κανείς τους εχθρούς του από το να συμβιβάζεται μαζί τους. Γιατί το ν' ανταποδίδεις όσα έπαθες είναι δίκαιο και η αποκατάσταση του δικαίου αξιέπαινη.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
konstantinos 75.68 96.7%
jimrp 60.44 100%
vspuppy 58.89 94.7%
user366272 57.46 93.7%
vspuppy 56.95 95.2%
vspuppy 55.87 95.2%
jimrp 55.68 99.4%
jimrp 55.53 99.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
jimrp 60.44 100%
mr._kk13 43.69 88.5%
vspuppy 58.89 94.7%
user903493 21.61 94.7%
user366272 49.25 92.2%
user564078 49.03 96.2%
konstantinos 75.68 96.7%
user605542 44.99 90.3%